نمودار سازمانی و منابع انسانی

نمودار سازمانی

 

منابع انسانی

ردیف واحد بخش تعداد شرح
1 مدیریت 3 مجموعه توسط 3 نفر به نام های آقایان میرحسن موسوی، موسی تارپور و اکبر بختیاری مدیریت می شود.
2 مهندسی و برنامه ریزی مدیر 1 مدیریت واحد مهندسی و برنامه ریزی را یک نفر مهندس عمران خبره بر عهده دارد.
دفتر فنی 2 دفتر فنی را 2 نفر پرسنل متخصص که خدمات فنی-مهندسی از قبیل تهیه نقشه های کارگاهی پروژه های طراحی شده را در اختیار مجموعه قرار می دهند؛ تشکیل می دهند.
کنترل پروژه 1 کنترل پروژه، ارائه گزارش های ماهانه و برنامه زمانبندی توسط 1 نفر کارشناس انجام می پذیرد.
3 بازرگانی 2 امور بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی مجموعه توسط 2 نفر کارشناس خبره انجام می پذیرد.
4 مدیریت تولید 2 مدیریت تولید شامل 2 نفر مهندس است که ضمن اخذ برنامه تولید پروژه ها از واحد مهندسی و برنامه ریزی، اجرای پروژه را تا تکمیل آن مدیریت و راهبری می نماید.
5 کنترل کیفی 3 كنــترل كیفـی مجموعه توسط 3 نفـر پیگیری می شود که با استفاده از دستورالعمل های کنترل، پس از اتمام هر مرحله، محصول را بازرسی و ردیابی کرده و در صورت تایید، مجوز انتقال آن محصول به مرحله بعدی را صادر می کنند.
6 تولید و نصب تولید 70 در مجموع 300 نفر کارگر متخصص و جوشکار ماهر در کادر تولید و نصب این مجموعه قرار دارند.
نصب 230
7 مالی، اداری و انفورماتیک مالی 3 سیستم مالی توسط مدیر مالی و 2 نفرکارشناس حسابداری اداره می شود.
اداری 2 امور اداری و منابع انسانی مجموعه توسط 2 نفر کارشناس پیگیری می شود.
انفورماتیک 1 امور انفورماتیک مجموعه توسط یک نفر کارشناس رایانه انجام می پذیرد.
8 تدارکات 2 در بخش تدارکات 2 نفر مشغول به فعالیت می باشند.
2019-10-23T11:21:44-01:00