سکوهای دسترسی و حائل لوله ها

طراحی، ساخت و نصب کلیه پلتفرم های پروژه های نفتی، گازی و پتروشیمی

2019-10-23T10:59:31+00:00