نمودار سازمانی و منابع انسانی

نمودار سازمانی و منابع انسانی

 

نمودار سازمانی


 

 


منابع انسانی


 

ردیف

واحد

بخش

تعداد

شرح

1

مدیریت

3

مجموعه توسط 3 نفر به نام های آقایان میرحسن موسوی، موسی تارپور و اکبر بختیاری مدیریت می شود.

2

مهندسی و برنامه ریزی

مدیر

1

مدیریت واحد مهندسی و برنامه ریزی را یک نفر مهندس عمران خبره بر عهده دارد.

دفتر فنی

2

دفتر فنی را 2 نفر پرسنل متخصص که خدمات فنی-مهندسی از قبیل تهیه نقشه های کارگاهی پروژه های طراحی شده را در اختیار مجموعه قرار می دهند؛ تشکیل می دهند.

کنترل پروژه

1

کنترل پروژه، ارائه گزارش های ماهانه و برنامه زمانبندی توسط 1 نفر کارشناس انجام می پذیرد.

3

بازرگانی

2

امور بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی مجموعه توسط 2 نفر کارشناس خبره انجام می پذیرد.

4

مدیریت تولید

2

مدیریت تولید شامل 2 نفر مهندس است که ضمن اخذ برنامه تولید پروژه ها از واحد مهندسی و برنامه ریزی، اجرای پروژه را تا تکمیل آن مدیریت و راهبری می نماید.

5

کنترل کیفی

3

كنــترل كیفـی مجموعه توسط 3 نفـر پیگیری می شود که با استفاده از دستورالعمل های کنترل، پس از اتمام هر مرحله، محصول را بازرسی و ردیابی کرده و در صورت تایید، مجوز انتقال آن محصول به مرحله بعدی را صادر می کنند.

6

تولید و نصب

تولید

70

در مجموع 300 نفر کارگر متخصص و جوشکار ماهر در کادر تولید و نصب این مجموعه قرار دارند.

نصب

230

7

مالی، اداری و انفورماتیک

مالی

3

سیستم مالی توسط مدیر مالی و 2 نفرکارشناس حسابداری اداره می شود.

اداری

2

امور اداری و منابع انسانی مجموعه توسط 2 نفر کارشناس پیگیری می شود.

انفورماتیک

1

امور انفورماتیک مجموعه توسط یک نفر کارشناس رایانه انجام می پذیرد.

8

تدارکات

2

در بخش تدارکات 2 نفر مشغول به فعالیت می باشند.