تهیه نقشه های کارگاهی (shop drawing)

در شروع کار، نقشه‌های طرح در دفتر مدیریت مهندسی به دقت بررسی و متخصصین با استفاده از پیشرفته ترین نرم افزارهای موجود، نقشه ها را تهیه و مصوبات کارفرما را اخذ می‌کنند و همزمان با این اقدام، برنامه زمانبندی طرح تدوین، احجام و اوزان مواد مورد نیاز از هر قسم برآورد، استانداردها و روش‌های اجرایی تدوین و دستورات لازم جهت تامین اقام مورد نیاز نیز طبق برنامه زمانبندی، صادر می‌شود.

تامین مواد و مصالح

مواد و مصالح مورد نیاز با حفظ حقوق کارفرما و مطابق با مشخصات فنی مندرج در قرارداد از منابع معتبر تامین می شود.
آهن آلات: ورق و مقاطع فولادی مورد مصرف از کارخانه های معتبر داخلی تامین می شود. پیچ، مهره و رنگ: پیچ، مهره و رنگ مورد نیاز منطبق با ویژگی های مشخص شده در قرارداد، از منابع معتبر خریداری می شود.

برشکاری

هر یک از اجزاء تشکیل دهنده یک محصول پس از شناسایی به لحاظ ابعاد، ضخامت و ویژگی‌های آن، توسط ابزارهای متعدد و متناسب بریده و به قطعات کوچکتری تبدیل و لبه‌های هر یک از این اجزاء مطابق با جزئیات و نقشه‌ها جهت اتصال به یکدیگر آماده می‌شوند.

مونتاژ

قطعات بریده شده، در این واحد براساس جزئیات مشخص شده در نقشه‌های کارگاهی به وسیله ادوات و ابزارهای ویژه نسبت به یکدیگر تثبیت شده و توسط جوش‌های بخیه (خال جوش) به یکدیگر متصل می شوند.

آهن آلات: ورق و مقاطع فولادی مورد مصرف از کارخانه های معتبر داخلی تامین می شود. پیچ، مهره و رنگ: پیچ، مهره و رنگ مورد نیاز منطبق با ویژگی های مشخص شده در قرارداد، از منابع معتبر خریداری می شود.

جوشکاری

قطعات تحویل شده از واحد مونتاژ به واحد جوشکاری منتقل شده و منطبق با اسناد فنی با یکدیگر جوش می شوند.

تمیزکاری

در واحد تمیزکاری عملیات تکمیلی شامل اصلاح جوش، سنگ زنی و تمیزکاری بر روی تمام قطعات انجام می‌شود به صورتی که قطعات ارسالی به ایستگاه سند بلاست و رنگ‌آمیزی، می بایست عاری از هر گونه زغال و سرباره جوش، شراره‌های پراکنده جوش، قوس های ناقص و پراکنده و تغییر شکل های تحت تاثیر تنش های حرارتی باشد.

سند بلاست

قطعات تمیز شده به واحد سند بلاست منتقل می‌شود و طبق مشخصات فنی مطابق با قرارداد با پاشیدن ماسه سیلیسی، هر گونه آلایش چسبیده بر روی آهن از سطح آن پاک می‌شود.

رنگ آمیزی

قطعه تمیز شده در واحد سند بلاست، به کارگاه رنگ آمیزی منتقل شده و رنگ های مختلف بر حسب ضخامت‌های تعریف شده بر روی قطعه پاشیده می‌شود.

آهن آلات: ورق و مقاطع فولادی مورد مصرف از کارخانه های معتبر داخلی تامین می شود. پیچ، مهره و رنگ: پیچ، مهره و رنگ مورد نیاز منطبق با ویژگی های مشخص شده در قرارداد، از منابع معتبر خریداری می شود.

بسته بندی، بارگیری و حمل

مرحله نهایی ساخت، بسته بندی قطعات رنگ آمیزی شده می‌باشد، و به گون های انجام می گیرد تا در اثر حمل و نقل به رنگ قطعات و خود آنها آسیبی وارد نشود. با چیدمان مناسب، ظرفیت بارهای ارسالی به مقصد به حداکثر م یرسد و طبق اولوی تهای تعیین شده، به کارگاه نصب ارسال می گردد.

نصب

بارهای ارسال شده به محل پروژه طبق نقشه‌های نصب، یکی پس از دیگری در محل مشخص خود نصب شده و اتصالات به روش‌های مختلف محکم می‌شود.

آهن آلات: ورق و مقاطع فولادی مورد مصرف از کارخانه های معتبر داخلی تامین می شود. پیچ، مهره و رنگ: پیچ، مهره و رنگ مورد نیاز منطبق با ویژگی های مشخص شده در قرارداد، از منابع معتبر خریداری می شود.